Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Cel konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji, zgodnej z założeniami, wytyczne i uwarunkowaniami do opracowania koncepcji będącej przedmiotem Konkurs wskazanymi w Regulaminie Konkursu (załączniki) jako zakres opracowania konkursowego. Zadaniem podstawowym Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę Prac Konkursowych zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji konkursowej. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą i otrzyma I nagrodę zaproszony zostanie do negocjacji Umowy na wykonanie Przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia polegać będzie na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej Pracy konkursowej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych oraz innych niezbędnych opracowań i materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.