Konkurs SARP nr 1031

Jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu Polski na Wystawie Światowej EXPO w Osace Japonia, 2025
KONKURS PROWADZONY JEST W FORMULE FLAMANDZKIEJ

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym w szczególności:

  • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
  • składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  • składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  • składanie Prac konkursowych,
  • wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna platforma konkursowa (EPK), z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3 pkt 3.3 Regulaminu.

ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Zasady uczestnictwa Konkursie określa Regulamin Konkursu.
Odpowiedź:
W zakładce „Dodaj wniosek o uczestnictwo” należy złożyć już elementy zgłoszenia do 2 etapu konkursu, tj. załączniki formalne, opisane w pkt.2.5 lit. d i wówczas Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji i możliwość złożenia opracowań studialnych (wstępnych szkiców, opisu ideowego oraz portfolio).
Odpowiedź:
W zakładce „Dodaj wniosek o uczestnictwo” należy złożyć już elementy zgłoszenia do 2 etapu konkursu, tj. załączniki formalne, opisane w pkt.2.5 lit. d i wówczas Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji i możliwość złożenia opracowań studialnych (wstępnych szkiców, opisu ideowego oraz portfolio).
Odpowiedź:
Numer identyfikacyjny opracowania, nadany po akceptacji Wniosku, należy umieścić w karcie informacyjnej.
Odpowiedź:
Wzór KARTY INFORMACYJNEJ został przesłany
Odpowiedź:
Zasady dostarczenia opracowania studialnego (wersja elektroniczna i „papierowa” określa Regulamin Konkursu.
Odpowiedź:
Nie muszą. Konkurs jest prowadzony w formule flamandzkiej czyli bez wymogu anonimowości Uczestników.